Parashat Shemot
January 10, 2015 – 19 Tevet 5775
Annual (Exodus 1:1-6:1): Etz Hayim p. 317; Hertz p. 206
Triennial (Exodus 3:1-4:17): Etz Hayim p. 326; Hertz p. 213
Haftarah (Isaiah 27:6 – 28:13; 29:22-23): Etz Hayim p. 343; Hertz p. 225

1

Fridays, 6pm Kabbalat Shabbat Services: 

Saturdays, 9:30 am Shabbat Services: