Parashat Beshalah – Shabbat Shirah
January 31, 2015 – 11 Shevat 5775
Annual (Exodus 13:17 – 17:16): Etz Hayim p. 399; Hertz p. 265
Triennial (Exodus 14:15 – 16:10): Etz Hayim p. 403; Hertz p. 268
Haftarah (Judges 4:4 – 5:31): Etz Hayim, p. 424; Hertz p. 281

1